هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩٢/۸/٢٤

دردترین موقـع هـر سـال من

تلخـترین نـوش به احـوال من

می رسی از پـشت کدامین خزان

می دهی ام غصه ی رنگین کمان

موسـم تـقویم به آبان رسـید

خاطر من خاطره ها را تـنید

عـقربه ها عـقرب آبانی اند

شـعرترین حرف پریـشانی اند

هـر تـبر تـیـک مرا می کَـند

ثانیه ها بی تو مرا می برد

منـتظرم خـواب زمان سر رود

آیـنه از دیـدن مـن در رود

خـنده ی یک عـکس رهـایم کند

عاقلی از شـعر جـدایـم کند

هر چه نوشتـم هـمگی سحر شد

ریـشه ی افـتادن من مهر شد

هرنفسی بوسه ی یک مرگ داشت

پـنج منـم عاقبـت برگ داشت

تکیه اگرهست به یک دار هست

پنجره ها مرده ی دیوار هست

خـیـس شـدم مـنـتـظـر آذرم

آتـش افـتاده به خشک و ترم

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :