هیچواره

فیزیوتراپیست گاهی هم شعر و کتاب.یک مجموعه شعر به نام یک کافه با دو میز از انتشارات شانی چاپ شده است

آبان 97
1 پست
مرداد 97
1 پست
تیر 94
5 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
10 پست
آبان 93
11 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
تیر 91
1 پست
تیر 90
1 پست