بی مرز

تیری که به سنگر خورد
سینه ی کیسه ای را شکافت
از خاکش مردی بیدار شد
او سالها پیش در راه وطن
                                 کشته شده بود
و حالا قرنها بعد
دوست داشتن از مرز مرگ رد شده بود
از مرز زمان...

/ 0 نظر / 34 بازدید