حضور

مدام دفترم را ورق می زنم

جایی باید باشد

که بتوانم حرفم را راحت بزنم

تو ...همه جا هستی

حتی

در رنگ لرزان این خودکار

/ 0 نظر / 17 بازدید