تابوی‌من

گرفتار کدام تابویی !؟

من...از ورای دیوارهای بی آوار

و خطهای نشکسته تا بی انتها

آواز را در مخمل واژه ها

و پرواز را در قعر سکوت بالها

برایت بلند و بلندتر می نویسم

 

تابویم!

در کدام سرزمین جز من

آفتاب از نام تو طلوع می کند

و شب ها یادت در قاب دل

دنیا دنیا قد می کشد

 

گرفتارم!

برای کدامین حرف

یک تبر

تمام درختان،‌باهمه ی نویساها و کلمه ها و اندیشه ها را

یکجا سر می کشد

اما ... دست های من

نه برای آزادی شانه هایت

و نه برای رهائی ی رایحه هایت

حصر آغوش نمی بافد

 

تابویم!

تابوت می بافم

برای فردای مانده در باتلاق فراموشی

و برای مرد درونم

که در آینه می گفت

تابویم!...گرفتار کدام تابویم...؟!

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید