غصه ی قصه

یکی بود یکی نبودها
همه دروغ بودند
تازه فهمیدم
یکی بود یکی نبود
توو قصه ها
فقط خدا هیچ کاره بود

/ 1 نظر / 35 بازدید
...

غصه ادمها پر ازقصه های بی خدا و دردهای هزار قصه اس...