بی آغوش

روزها

سایه ها زاده میشوند

با آفتاب چشمها:

کوتاه یا بلند

رنگین یا سنگین

ولی... همه عریان.

خرگوشها

آغوشها را جمع می کنند

و شبها

در حجم بازوان یکی

آنها را

بی صدا مرور می کنند.

چشمها خسته از آفریدن

برای لختی

در سقف غروب می کنند./ 0 نظر / 22 بازدید