دیدار

گاهی برای هم

            عکس های پشت نویسی شده

                                                 می فرستیم

یک حرفهایی هم پشت حرفهایمان است

عکسها خوب می فهمند

به روی هم نمی آرند

تا من و تو این چنین

آنها را بیشتر و بیشتر به هم برسانیم

/ 0 نظر / 22 بازدید