باید

...

این قدرها هم دور نباش

واژه ها پشت سر فاصله ها بدوند

جا بمانم

و این چنین

دوست داشتن هایم نقطه چین شود

 

 بیا

با مکثی کنار گره آرزوهای من

هرچند

با وسوسه ی بردن دل به جای خاطره

 

نگذار اندیشیدن

از جاده ی نداشتنت بازگردد

تا فراموش کنم

باید بهترین غریبه ات باشم...

باید دور باشم

باید جا بمانم

باید...

/ 0 نظر / 26 بازدید